Rotary Candia
 • 4 Απριλίου 2017
 • Ο Τροχός του Ρόταρυ
 • Νέο Μίντια
 • Ημερίδα με θέμα Δωρεά Οργάνων - Μεταμοσχεύσης
 • 19 Απριλίου 2016
 • 5 Απριλίου 2015
 • 19 Ιουνίου 2015
 • Νέο Μίντια
 • Νέο Μίντια
 • 18 Φεβρουαρίου 2015
 • Νέο Μίντια
 • 28 Φεβρουαρίου 2017
 • 27 Οκτ 2016
Υποτροφίες  ⁄ Πρεσβευτική Υποτροφία για το έτος 2012-2013
Πρεσβευτική Υποτροφία για το έτος 2012-2013


Η Περιφέρειά μας προκηρύσσει μία Πρεσβευτική Υποτροφία για το επόμενο έτος 2012-2013, ετήσιας διάρκειας και η οποία καλύπτει έξοδα μεταφοράς, δίδακτρα, διαμονή και σίτιση για σπουδές σε ένα άλλο κράτος μέχρις του ποσού των 26.000 δολ. Η.Π.Α. Οι υπότροφοι θα πρέπει να καλύψουν όλα τα πέραν της υποτροφίας έξοδα που θα τους δημιουργηθούν. H χρηματοδότηση θα αρχίσει από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-13 (Σεπτέμβριος 2012).
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι οι υπότροφοι είναι «Πρεσβευτές Καλής Θέλησης». Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τέσσερα βασικά στοιχεία: επιλογή, ενημέρωση, φιλοξενία και σχέσεις μεταξύ αποφοίτων. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στις τέσσερις αυτές κατευθύνσεις, οι Ροταριανοί θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα πως θα επιτύχουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ακόλουθους στόχους του προγράμματος που υποστηρίζουν την αποστολή του Ιδρύματος στη κατεύθυνση ενίσχυσης της διεθνούς κατανόησης και της παγκόσμιας ειρήνης μέσω:
. της αύξησης της επίγνωσης από τους υποτρόφους και της αναγνώρισης εκ μέρους τους των πολιτιστικών διαφορών μεταξύ των λαών με την αποστολή τους για σπουδές σε μια χώρα άλλη από αυτή της χώρας προέλευσής τους,
. της εμφύσησης στους υποτρόφους του Ιδρύματος του ιδανικού του «Προσφορά υπερβαίνοντας τον εαυτό μας» με την ενεργό συμμετοχή τους σε ροταριανά προγράμματα υπηρεσιών,
. της ενθάρρυνσης των υποτρόφων να αφιερώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών τους στη κοινότητά τους και τη χώρα τους,
. της ανάπτυξης ηγετών που μπορούν να προωθήσουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας,
. της εμπλοκής όλων κατά το δυνατόν των περιοχών της γης μέσω της ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής των υποτρόφων,
. της ενθάρρυνσης των ροταριανών σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε αυτοί να αυξήσουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για υποτρόφους που προέρχονται από χώρες με χαμηλό μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα,
. της ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ του Ρόταρυ και των υποτρόφων του (απόφοιτοι Ροταριανού Ιδρύματος).
Οι υπότροφοι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους σκοπούς των πρεσβευτικών υποτροφιών, όπως αυτοί περιγράφονται πιο πάνω, πριν αποφασίσουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν στα συνοδευτικά έγγραφα της υποτροφίας τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδές που προτίθενται να κάνουν θα συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή των στόχων του προγράμματος.
Για παράδειγμα, οι υπότροφοι μπορεί να συνεισφέρουν στην ομοιόμορφη κατανομή των υποτρόφων του Ιδρύματος στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της γης όντας ευέλικτοι στα προτεινόμενα από αυτούς Ιδρύματα για σπουδές. Οι υπότροφοι ενθαρρύνονται να επιλέγουν για τις σπουδές τους χώρες που υποδέχονται κατά τεκμήριο λίγους υπότροφους, όπως για παράδειγμα Ιαπωνία, Κορέα, Σκανδιναβικές χώρες, καθώς και αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, Ασίας, Ανατολικής Ευρώπης και Νότιας Αμερικής.
Υποψήφιοι για την υποτροφία δεν μπορεί να είναι: Ροταριανοί, Επίτιμοι Ροταριανοί, υπάλληλοι ενός Ομίλου ή της Περιφέρειας. Δεν μπορεί να είναι ακόμα σύζυγοι, κατιόντες συγγενείς (παιδιά ή εγγόνια εξ αίματος ή νομίμως υιοθετηθέντα), ανιόντες συγγενείς (γονείς ή παππούδες εξ αίματος) οιουδήποτε ζώντος προσώπου των προαναφερθεισών κατηγοριών, ή ακόμα σύζυγοι των κατιόντων συγγενών των προσώπων αυτών.
Οι Θεματοφύλακες του Ρ.Ι. προσπαθούν καταρχήν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των υποτρόφων σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο επιθυμούν να σπουδάσουν, αλλά παράλληλα για να πετύχουν μια ευρεία γεωγραφική κατανομή, διανέμουν τους υποτρόφους σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να είναι σε γνώση της ακολουθούμενης πολιτικής και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αποδεχθούν εγγραφή σε οποιοδήποτε Ίδρυμα τους προταθεί από το Ρ.Ι. μεταξύ των πέντε διαφορετικών επιλογών τους. Θα πρέπει επίσης να έχουν προχωρημένη γνώση (επίπεδο Proficiency) της γλώσσας που ομιλείται στο Ίδρυμα που θα σπουδάσουν. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, γίνονται μέσω των Ροταριανών Ομίλων, στα γεωγραφικά όρια των οποίων, ο υποψήφιος είτε διαμένει μόνιμα, είτε σπουδάζει.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να μην κάνουν αίτηση για την αποδοχή τους σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, όπου έχουν ήδη εγγραφεί πριν την έναρξη της υποτροφίας. (Μπορεί όμως να έχουν γίνει καταρχήν αποδεκτοί ως φοιτητές.) Υποψήφιοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί για χορήγηση υποτροφίας, προκειμένου να σπουδάσουν σε περιοχές χώρας όπου έχουν προηγουμένως ζήσει ή σπουδάσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, πριν την έναρξη της υποτροφίας. Κατά συνέπεια οι υποτροφίες δεν είναι κατάλληλες για σπουδαστές που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο ήδη σπουδάζουν.